Algemene voorwaarden Wendel Automotive

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt
van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke
informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden
op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

1.1. Wendel Automotive: de onderneming gevestigd te Goes en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder registratienummer 60519258, handelend onder de
naam Wendel Automotive.

1.2. Website: de website van Wendel Automotive, te raadplegen via
www.wendelautomotive.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een
Overeenkomst aangaat met Wendel Automotive en/of zich geregistreerd heeft op de
Website.

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Wendel Automotive en
Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel
uitmaken.

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Wendel Automotive zijn de
algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.

2.2. Indien klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding
bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de
algemene voorwaarden, zijn deze voor Wendel Automotive slechts bindend, indien en
voor zover deze door Wendel Automotive uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing,
maar kan klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de
toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Prijzen en informatie

3.1. Alle op de website en in andere van Wendel Automotive afkomstige materialen
vermelde prijzen zijn exclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van
de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces
apart worden weergegeven.

3.3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wendel
Automotive kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde
juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van
Wendel Automotive afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van
kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4. Wendel Automotive kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor
(kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van
het aanbod van Wendel Automotive en het voldoen aan de daarbij door Wendel
Automotive gestelde voorwaarden.

4.2. Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Wendel
Automotive onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de
klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst
door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Wendel Automotive het recht om
pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4. Wendel Automotive kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Wendel
Automotive op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst
niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te
weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te
verbinden.

Artikel 5. Registratie

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de website, kan klant zich registreren via het
registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de website.

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest klant een gebruikersnaam en wachtwoord
waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk
voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te
houden. Wendel Automotive is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens
en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook
daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van klant, valt onder de
verantwoordelijkheid en het risico van klant.

5.4. Indien klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn
gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Wendel
Automotive daarvan in kennis te stellen, zodat Wendel Automotive gepaste
maatregelen kan nemen.

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst

6.1. Zodra de bestelling door Wendel Automotive is ontvangen, stuurt Wendel
Automotive de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo
spoedig mogelijk toe.

6.2. Wendel Automotive is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de
verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

6.3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op
verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Wendel Automotive.

6.4. Indien Wendel Automotive de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan
leveren, stelt zij klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een
nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te
ontbinden.

6.5. Wendel Automotive raadt klant aan de geleverde producten te inspecteren en de
daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden.
Zie nader artikel 9 omtrent garantie en conformiteit.

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat
het risico, waar het deze producten betreft, over op klant. Indien uitdrukkelijk anders
is afgesproken, gaat het risico al eerder over op klant. Als klant besluit de producten
af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.7. Wendel Automotive is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te
leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is
dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te
retourneren.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de klant zijnde een natuurlijk persoon die niet
handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Wendel Automotive
binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen,
kosteloos te ontbinden.

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen of, als klant in eenzelfde
bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop klant, of een door hem
aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; als de levering van een
product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of
een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft
ontvangen; bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende
een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het
eerste product heeft ontvangen.

7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het
reguliere posttarief geeft Wendel Automotive een raming van deze kosten. De
verzendkosten die door klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden
niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening
van klant.

7.5. Binnen de in lid 2 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product
slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan
dan dat klant in een fysieke winkel zou kunnen.

7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg
is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het
vorige lid.

7.7. Klant kan de overeenkomst conform de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn
ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Wendel
Automotive, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Wendel Automotive kenbaar te
maken dat hij van de aankoop af ziet. Wendel Automotive bevestigt in geval van een
digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft klant nog 14
dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van
dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het
modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor
herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden naar:
Wendel Automotive
Hudsonweg 8
4462 HJ Goes

7.8. Reeds door klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald
aan Klant op dezelfde wijze als dat klant de bestelling heeft betaald. Als klant heeft
gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft Wendel Automotive de bijkomende kosten voor de duurdere
methode niet terug te betalen. Tenzij Wendel Automotive aanbiedt het product zelf
af te halen, mag Wendel Automotive wachten met terugbetalen tot Wendel
Automotive het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product
heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7.9. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie
over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele
gewenste procedure vermeld.

Artikel 8. Betaling

8.1. Klant dient betalingen aan Wendel Automotive volgens de in de bestelprocedure en
eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Wendel
Automotive is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen
ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een
betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

8.2. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
door de Wendel Automotive is gewezen op de te late betaling en Wendel Automotive
de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-
dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en
is Wendel Automotive gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%
over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en
5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Wendel Automotive kan
ten voordele van klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 9. Garantie en conformiteit consumenten

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een klant die niet handelt in
uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Wendel Automotive een aparte
garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde,
dit voor alle type klanten.

9.2. Wendel Automotive staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek
overeengekomen, staat Wendel Automotive er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient
klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Wendel
Automotive daarvan in kennis te stellen.

9.4. Indien Wendel Automotive de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de
relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met
inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door klant
betaalde prijs over het product.

Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen

10.1. Wendel Automotive staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek
overeengekomen, staat Wendel Automotive er tevens voor in dat het product
geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is
voor normaal gebruik.

10.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de overeenkomst beantwoordt,
dan dient klant binnen uiterlijk 7 dagen na levering Wendel Automotive daarvan in
kennis stellen. Doet klant dit niet, kan hij geen aanspraak meer maken op herstel,
vervanging etc, indien het product defect geleverd is.

10.3. Indien Wendel Automotive de klacht gegrond acht, worden na overleg met klant de
relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed.

Artikel 11. Klachtenprocedure

11.1. Indien klant een klacht heeft over een product (conform artikel 9 of 10 aangaande
garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van
Wendel Automotive, dan kan hij bij Wendel Automotive telefonisch, per e-mail of per
post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan deze algemene
voorwaarden.

11.2. Wendel Automotive geeft klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14
dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet
mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Wendel
Automotive binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en
een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of
definitieve reactie te geven op de klacht van klant.

11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht
indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via
http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien klant een natuurlijke persoon of
rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

12.2. De totale aansprakelijkheid van Wendel Automotive jegens klant wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot
vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs
(inclusief btw).

12.3. Aansprakelijkheid van Wendel Automotive jegens klant voor indirecte schade,
daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door
bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Tevens is aansprakelijkheid van Wendel Automotive
uitgesloten voor alle schade die het gevolg is van het niet op de voorgeschreven wijze
gebruik maken van door Wendel Automotive geleverde producten.

12.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Wendel
Automotive jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding,
ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor
zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Wendel Automotive.

12.5. De aansprakelijkheid van Wendel Automotive jegens klant wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien klant
Wendel Automotive onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende
daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Wendel
Automotive ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft
schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van
de tekortkoming te bevatten, zodat Wendel Automotive in staat is adequaat te
reageren.

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de
klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan
daarvan schriftelijk bij Wendel Automotive meldt.

12.7. In geval van overmacht is Wendel Automotive niet gehouden tot vergoeding van
enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud zakelijke aankopen

13.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van Wendel Automotive totdat alle
vorderingen die Wendel Automotive op zakelijke klant heeft (inclusief eventuele
daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.

13.2. Zakelijke klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders
dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te
verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het zakelijke klant
niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop
te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op zakelijke klant is overgegaan.

13.3. Zakelijke klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd
zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Wendel Automotive te bewaren.

13.4. Wendel Automotive is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn
afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien zakelijke klant
niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden
verkeert of dreigt te gaan verkeren.

13.5. Zakelijke klant zal Wendel Automotive te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn
zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Wendel
Automotive.

Artikel 14. Persoonsgegevens

14.1. Wendel Automotive verwerkt de persoonsgegevens van klant conform de op de
website gepubliceerde privacy policy.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen
alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden
voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar
Wendel Automotive gevestigd is.

15.3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter
vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens
mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

15.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per email en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail
voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben,
neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Wendel Automotive
Hudsonweg 8
4462 HJ Goes
Telefoon: 0850044268
E-mail: info@wendelautomotive.nl
KvK-nummer: 60519258
Btw-nummer: NL853945494B01

 

Menu

Selecteer een Afleverpunt